Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego
Aktualna wersja 3.3

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 4.
AKTUALIZACJA

Spis treści  

Poniższe uwagi przeznaczone są dla użytkowników, którzy korzystają już z poprzedniej wersji programu i chcą zmienić ją na wersję aktualniejszą (co jest jak najbardziej zalecane).

Aby dokonać aktualizacji należy zainstalować nową wersję programu dokładnie tak samo jakby czyniło się to po raz pierwszy, z jednym zastrzeżeniem - katalogu w którym program ma zostać zainstalowany. Użytkownik ma co prawda możliwość jego wyboru (domyślna lokalizacja to C:\Program Files\Proste Faktury), ale powinien pamiętać, że dane wystawionych dokumentów, zapamiętanych kontrahentów i produktów, plik klucza aktywacyjnego oraz ustawienia, są przechowywane właśnie w tym katalogu. Stąd, aby nowa jego wersja mogła uzyskać do nich dostęp, musi zostać zainstalowana w tym samym miejscu co poprzednia. Należy zarazem podkreślić, że instalacja "na" poprzednią wersję w żadnym wypadku nie kasuje wymienionych wyżej danych i ustawień. Natomiast nie należy odinstalowywać poprzedniej wersji, gdyż to akurat spowoduje usunięcie WSZYSTKICH plików z danymi.

Zaktualizować program można zarówno po wykupieniu klucza licencyjnego jak i w trybie demonstracyjnym, z tym że aktualizacja nie spowoduje zniesienia już wykorzystanych ograniczeń nałożonych na wersję testową, np. nie zwiększy licznika możliwych do wydrukowania dokumentów.

W typowych warunkach instalator najnowszej wersji powinien automatycznie wykryć położenie wersji poprzedniej i zaproponować tę lokalizację jako docelową w oknie, które widać poniżej na zrzucie nr 3. Jeśli jednak istnieje wątpliwość co do miejsca instalacji dotychczasowej wersji programu, można je łatwo ustalić. Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie (skrócie) programu na Pulpicie, pasku szybkiego uruchamiania lub w Menu Start. Z menu kontekstowego, które się wówczas pojawi należy wybrać opcję Właściwości (1). W oknie, które zostanie następnie wyświetlone na ekranie znajduje się m.in. pole Element docelowy zawierający pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego programu (2). Podczas instalacji nowej wersji należy wybrać tę ścieżkę jako katalog docelowy (3).

(1) menu kontekstowe ikony programu (2) właściwości skrótu do programu(3) wybór katalogu docelowego podczas instalacji

Proste Faktury w wersjach starszych niż 1.9 przechowywały bazę danych w 4 plikach: invoices.dat (faktury), currencies.dat (waluty), customers.dat (kontrachenci) i products.dat (produkty). Proste Faktury od wersji 1.9 przechowują dane w nowym formacie w jednym zintegrowanym pliku. Jeśli w chwili uruchomienia program napotka pliki pochodzące ze starszej wersji, zaproponuje wówczas konwersję starych danych do nowego formatu według następujących reguł:

  • dane kontrahentów oraz produktów zostaną zaimportowane bez żadnych zmian i tak jak do tej pory będą dostępne jako słowniki kontrahentów i produktów;
  • dane walut NIE ZOSTANĄ zaimportowane, gdyż obecna wersja programu posiada wbudowany i podlegający ograniczonej edycji słownik WSZYSTKICH walut wyszczególnionych w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego (tabele A i B);
  • dane wystawionych faktur, rachunków i wszelkich innych dokumentów zostaną zaimportowane bez zmian, z tym że powiązania z dotychczasową bazą walut zostaną zastąpione powiązaniami z nowym ich słownikiem; powiązania zostaną odbudowane na podstawie kodów ISO, a jeśli nie będzie to możliwe – program założy, że dany dokument wystawiono w złotówkach (PLN).

Konwersja nie naruszy w żaden sposób dotychczasowych plików danych, natomiast cała nowa baza danych będzie składowana w jednym pliku o nazwie pf.dat. Jeżeli podczas odczytu któregoś ze starych plików wystąpi błąd, użytkownik będzie mógł anulować całą konwersję lub pominąć tę część bazy danych.

Spis treści  Do góry