Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego
Aktualna wersja 3.0

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 14.
FAKTURY I RACHUNKI WALUTOWE

Spis treści  

Nie jest to odrębny rodzaj dokumentu - po prostu kwoty na takiej fakturze lub rachunku są wyrażane albo tylko w obcej, albo zarówno w obcej jak i polskiej walucie. Funkcjonalność ta jest dostępna dla faktury VAT, kasowe, marża, pro forma, wewnętrznej i korygującej oraz w rachunkach i zestawieniach sprzedaży bezfakturowej. Program daje przy tym opcjonalną możliwość przeliczenia kwot w większości wymienionych dokumentów z obcej waluty na złotówki lub odwrotnie (faktury i rachunki „wielowalutowe”).

Odpowiednie ustawienia mogą zostać wybrane w oknie wywoływanym przyciskiem Zaawansowane w formularzu faktury lub rachunku:

Dodatkowo możliwe jest wybranie domyślnej waluty dla nowo tworzonych dokumentów - na karcie Sprzedaż w ogólnych ustawieniach programu. Standardowym ustawieniem domyślnym jest złoty polski (PLN).

Chcąc dokonać przeliczenia pomiędzy złotym a inną walutą należy podać kurs wymiany. Może on zostać:

 • skopiowany ze słownika (program robi to automatycznie z chwilą wyboru drugiej waluty),
 • pobrany z internetu z serwisu Narodowego Banku Polskiego,
 • wpisany bezpośrednio w odpowiednim polu.

Program przyjmuje następujące zasady przeliczeń międzywalutowych:

 • w przypadku faktur innych niż marża i korygująca dostępne są 3 sposoby przeliczania wartości:
  1. od netto; przeliczana jest wartość netto każdej osobnej pozycji faktury typu mieszanego lub każdej pozycji podsumowania wg stawek VAT faktury typu netto lub brutto, zaś potem już od kwoty przeliczonej wyliczany jest podatek i wartość brutto (opcja domyślna dla dokumentów zaimportowanych z wersji programu wcześniejszych niż 1.9);
  2. od brutto; przeliczana jest wartość brutto każdej osobnej pozycji faktury typu mieszanego lub każdej pozycji podsumowania wg stawek VAT faktury typu netto lub brutto, zaś potem już od kwoty przeliczonej wyliczany jest podatek i wartość netto;
  3. każda z wartości (netto, podatek i brutto) przeliczana osobno (opcja domyślna), przy czym w fakturze typu mieszanego przeliczana jest każda osobna pozycja, zaś w przypadku faktury typu netto lub brutto każda pozycja podsumowania wg stawek VAT;
  w każdym jednak razie przeliczenie ceny netto w fakturze typu mieszanego ma tylko pomocniczy charakter i jest ona ilorazem przeliczonej wartości netto i ilości;
 • w fakturach korygujących typu mieszanego zawsze przeliczane są odrębnie trzy wartości korekty (netto, podatek, brutto) każdej poszczególnej pozycji, zaś w przypadku faktury typu netto lub brutto dostępne są wszystkie 3 metody przeliczeń walutowych;
 • w fakturach VAT marża przeliczana wartość sprzedaży dla danej pozycji otrzymywana jest od wartości w walucie bazowej;
 • w rachunkach przeliczana wartość sprzedaży dla danej pozycji otrzymywana jest od wartości w walucie bazowej; również tutaj przeliczenie ceny jednostkowej ma tylko informacyjny charakter i odbywa się wg tej samej reguły co w fakturach.

Należy uprzedzić, że program nie wnika czy taki sposób obliczeń spełnia wymogi danej operacji handlowej, ani czy tak przeliczony rachunek bądź faktura wypełnia kryteria poprawnego dokumentu księgowego; o tym musi zawsze zadecydować sam wystawca dokumentu z uwzględnieniem całokształtu okoliczności.

Spis treści  Do góry