Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego
Aktualna wersja 3.0

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 18.
URZĄDZENIA FISKALNE NOVITUS

Spis treści  

Program współpracuje z urządzeniami fiskalnymi marki Novitus. W szczególności testowany był z drukarkami fiskalnymi Delio Prime wersja 3.0 oraz Bono E wersja 1.0, jednak nie ma konkretnych przeciwwskazań, aby nie używać go z innymi urządzeniami tej marki. Niniejszy rozdział opisuje w jaki sposób skonfigurować program do pracy z nimi. W razie potrzeby należy również zasięgnąć odpowiednich informacji w ich instrukcjach obsługi lub w serwisie, bowiem na potrzeby tej dokumentacji założono, że urządzenie jest poprawnie skonfigurowane do współpracy z komputerem w ogóle. Sposób drukowania paragonów fiskalnych już po ustawieniu reguł współpracy urządzenia z programem znajduje się w osobnym rozdziale.

Konfiguracji współpracy z urządzeniem fiskalnym można dokonać w dwóch miejscach:

  • na karcie Urządzenie fiskalne okna Ustawienia (zrzut nr 1)
  • po kliknięciu przycisku Urządzenie w formularzu paragonu fiskalnego (zrzut nr 2)

Ogólne założenie współpracy programu z urządzeniami fiskalnymi jest takie, że użytkownik powinien wybrać odpowiedni moduł sterujący urządzeniem, który będzie używany przez program podczas drukowania paragonów. Domyślnie po zainstalowaniu programu nie jest wybrany żaden. Jakkolwiek też w tej chwili możliwe jest wybranie jedynie opcji Novitus, to należy przyjąć, że w przyszłości ta lista wydłuży się.

Wyboru modułu sterującego należy dokonać w jednym z dwóch wymienionych miejsc. W obu wypadkach odblokuje to przycisk Konfiguracja, którego kliknięcie pozwoli wybrać szczegółowe ustawienia.

Okno ustawień konfiguracyjnych zawiera dwie karty:

  • Urządzenie
  • Wydruki

Karta Urządzenie (zrzut nr 3) pozwala:

  • wybrać sterownik drukarki; lista dostępnych sterowników niekoniecznie pokrywa się z nazwami modeli urządzeń marki Novitus, jednak w większości wypadków domyślna opcja „DELIO E PL 1.0” powinna zapewnić poprawne działanie tych funkcji urządzenia fiskalnego, z których korzysta program; w razie potrzeby należy spróbować wybrać inny sterownik i zasięgnąć informacji w instrukcji obsługi lub serwisie;
  • skonfigurować i przetestować komunikację z drukarką; najistotniejsze jest wybranie odpowiedniego portu komunikacyjnego i jego ustawień; w praktyce najbardziej typowa konfiguracja to fizyczny lub wirtualny port RS232 (COM), jednak w zakresie wyboru szczegółowych ustawień należy zasięgnąć informacji w instrukcji obsługi urządzenia lub w serwisie.

Karta Wydruki (zrzut nr 4) pozwala zaprogramować pewne zachowania urządzenia podczas drukowania paragonów:

  • zaprogramowanie nagłówka, który zazwyczaj zawiera informacje o sprzedawcy; ta operacja skuteczna jest dla wszystkich paragonów wystawionych w przyszłości (do kolejnej zmiany), przy czym może zostać dokonana pod warunkiem, że od ostatniego raportu dobowego nie było jeszcze sprzedaży;
  • ustawienie stopki drukowanej pod paragonem; stopka dodawana jest dla każdego paragonu z osobna, dlatego nie ma odrębnej czynności zaprogramowania jej;
  • określenie czy w ramach tzw. numeru systemowego powinien być drukowany numer faktury skojarzonej z paragonem - o ile takie skojarzenie istnieje w chwili wydruku

Warto pamiętać, że stosunkowo najwięcej zależy od poprawnego wyboru portu komunikacyjnego w programie oraz konfiguracji portów w urządzeniu fiskalnym – te dwa ustawienia muszą być ze sobą zgodne. Szczególną uwagę na wybór portu należy zwrócić w przypadku, gdy komunikacja między urządzeniem a komputerem odbywa się przez kabel USB i w komputerze zainstalowano sterowniki wirtualnych portów COM. Problem polega bowiem na tym, że takich wirtualnych portów może być w komputerze wiele i nie od razu może być jasność co do tego, który z nich służy do komunikacji z urządzeniem fiskalnym. Mogą się one także zmieniać w zależności od tego do jakiego fizycznego portu USB zostało ono podłączone. Tymczasem wybór niewłaściwego, ale istniejącego portu COM lub niewłaściwego układu portów na poziomie urządzenia skutkuje często zawieszeniem programu na pewien czas podczas próby ustanowienia komunikacji z urządzeniem fiskalnym.

Spis treści  Do góry