Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.4

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 7.
KALKULATORY ODSETEK

Spis treści  

Przeznaczenie i założenia ogólne

Kalkulatory odsetek służą do obliczania odsetek podatkowych oraz ustawowych. Może to być wykorzystanie m.in. podczas określania wysokości zaległych zobowiązań podatkowych lub z tytułu ubezpieczeń społecznych, jak również przy wystawianiu not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty. W tych ostatnich wypadkach zaleca się jednak użycie kalkulatarów jedynie w celach poglądowych i skorzystanie z programów, które wystawiają noty odsetkowe oraz wezwania do zapłaty w sposób zautomatyzowany - jak Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn. Kalkulatory odsetkowe dostępne są w 2 postaciach jako odrębne składniki pakietu:

  • Kalkulator odsetek podatkowych,
  • Kalkulator odsetek ustawowych.

Kalkulatory odsetek

Z technicznego punktu widzenia są to 2 odmiany tego samego kalkulatora, jednak korzystają z różnych tabel stawek odsetek - podatkowych i ustawowych. Mają natomiast ten sam interfejs użytkownika.

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu dokonania obliczeń użytkownik wprowadza następujące dane:

  • wartość należności głównej,
  • pierwszy dzień zaległości (zwykle jest to dzień następujący po terminie płatności),
  • ostatni dzień zaległości (zwykle dzień bieżący lub ten, w którym dokonano lub uznano płatność).

Zasady obliczeń

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem odsetki podatkowe i ustawowe liczone są w ujęciu rocznym. Algorytm obliczeniowy dzieli zadany przez użytkownika okres wynikający z pierwszego i ostatniego dnia zaległości na lata oraz podokresy wynikające z obowiązywania różnych stawek. Następnie wylicza wartości odsetek dla poszczególnych podokresów uwzględniając to jaką ułamkową część danego roku stanowi dany podokres. Tak uzystakane wartości są z jednej strony sumowane do całkowitej kwoty odsetek, a z drugiej przedstawione użytkownikowi jako tabela wartości cząstkowych (patrz niżej).

Wyniki

Wyniki obliczeń prezentowane są równolegle w 2 formach:

  • całkowita wartość odsetek od wybranej należności głównej z całego zadanego okresu,
  • tabela wartości odsetek za poszczególne podokresy wyznaczone przez różne stawki jakie obowiązywały w całym zadanym okresie.

Parametry użytkownika

W przypadku wersji pod Windows kalkulatory odsetek należą do tych komponentów pakietu, które udostępniają użytkownikowi edycję parametrów (konkretnie tabel stawek), na postawie których wykonywane są obliczenia. Są one dostępne do przeglądu oraz swobodnej edycji po kliknięciu przycisku Parametry. Udostępnienie tabeli stawek ma jednak przeznaczenie głównie poglądowe i ich edycja powinna być wykonywana tylko wyjątkowo, gdy np. nie ma możliwości uzyskania aktualizacji programu po zmianach jakie zaszły z kolejnym rokiem. Stawki użytkownika zostaną bowiem nadpisane z chwilą ponownej istalacji programu, zwykle w jego aktualniejszej wersji.

Kalkulatory odsetek - parametry użytkownika - tabele stawek

Kalkulatory odsetek on-line

Aby skorzystać z kalkulatorów w wersji on-line, kliknij odpowiedni link:

Spis treści  Do góry