Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.3

DUOKOMP KALKULATORY - PARAMETRY

Parametry wynagrodzeń

Poniższa tabela przedstawia parametry wykorzystywane podczas wyliczania podatkowo-ubezpieczeniowych składników wynagrodzeń obowiązujące w roku 2019. Prosimy jednak pamiętać, że w niektórych wypadkach są to jedynie najbardziej typowe i domyślne opcje, które czasami mogą ulegać zmianom.

ParametrZatrudnionyPracodawca
Podatek dochodowy
Stawka I przedziału skali18% 
Stawka II przedziału skali32% 
Górna kwota I przedziału skali85 528,00 zł 
Kwota zmniejszająca podatek556,02 / rok
46,33 zł / m-c *
 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik w m-scu zamieszakania
111,25 zł / m-c
maks. 1 335,00 zł / rok
 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik poza m-scem zamieszakania
139,06 zł / m-c
maks. 1 668,72 zł / rok
 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa zlecenia
20% przychodu 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa o dzieło
50% przychodu 
Ubezpieczenia
Emerytalne9,76% podstawy9,76% podstawy
Rentowe1,5% podstawy6,5% podstawy
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezp. emerytalne i rentowe142 950,00 zł
Chorobowe2,45% podstawy 
Wypadkowe 1,67% podstawy
Zdrowotne - odliczane od podatku doch.7,75% podstawy 
Zdrowotne - nieodliczane od podatku doch.1,25% podstawy 
Pozostałe
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto2 250,00 zł 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2,45% podstawy
Fundusz Pracy 0,1% podstawy
Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% podstawy

*) Podana wyżej kwota zmniejszająca podatek ma zastosowanie do pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy potrącanych z wynagrodzenia pracownika przez zakład pracy będący płatnikiem - o ile takie potrącenie jest dokonywane w oparciu o odpowiednie przepisy, jak również - w zakresie i sposób określonych odpowiednimi przepisami - podczas obliczania zaliczek na podatek z tytułu dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Niezależnie od tego rozliczenie kwoty zmiejszającej podatek następuje w zeznaniu rocznym i wynosi ona:

  • 1 440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
  • 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Kalkulatory

do góry