Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 6.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2019 JPK 6.1 - Dokumentacja

Rozdział 24.
IMPORT DANYCH Z PROGRAMU PROSTE FAKTURY

Spis treści  

DuoKomp Księga Podatkowa a Proste Faktury

Program DuoKomp Księga Podatkowa umożliwia wymianę danych z programem Proste Faktury poprzez pobranie określonych informacji z jego bazy danych i przekonwertowanie ich na wpisy do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) oraz do rejestrów VAT.

Dokonując konwersji należy pamiętać, że Proste Faktury są aplikacją sprzedażową i fakturującą, a nie księgową, w związku z tym ich baza danych może nie zawierać wszystkich informacji niezbędnych do poprawnego zaksięgowania dokumentów. Dlatego w trakcie i po konwersji należy dodatkowo sprawdzić poprawność księgowań!

Wstępnymi warunkami wykonania takiej operacji są:

 • posiadanie zarejestrowanej kopii programu Proste Faktury dla której można zweryfikować uprawnienia licencyjne,
 • wprowadzenie w programie DuoKomp Księga Podatkowa danych pozwalających prawidłowo zlokalizować na lokalnym komputerze kopię programu Proste Faktury.

Jeśli spełniony jest pierwszy wymieniony warunek, użytkownik powinien otworzyć okno Ustawienia i na karcie Proste Faktury dokonać konfiguracji ustawień (zrzut nr 1). W istocie rzeczy konieczne jest jedynie wprowadzenie ścieżki wskazującej na lokalizację programu Proste Faktury na komputerze lokalnym. Co więcej, jeśli program Proste Faktury był zainstalowany w standardowy sposób za pomocą oryginalnego instalatora, wówczas możliwe powinno być jego automatyczne zlokalizowanie po kliknięciu przycisku Odszukaj automatycznie. W każdym przypadku można z dużym prawdopodobieństwem zweryfikować ustawienie klikając przycisk Weryfikuj.

Jeżeli wyżej opisana konfiguracja nie zostanie przeprowadzona prawidłowo, wówczas funkcjonalności związane z importem danych z programu Proste Faktury mogą nie działać albo wcale, albo nieprawidłowo lub dawać nieoczekiwane skutki uboczne.

Ze względu na sposób współpracy z programem Proste Faktury – poprzez specjalną bibliotekę służącą do podłączania się do jego bazy danych – należy pamiętać, że wersja Prostych Faktur z której pobierane są dane nie może być zasadniczo nowsza niż wersja programu DuoKomp Księga Podatkowa, do której te dane są importowane. Dlatego wykonując tę operację użytkownik powinien na wszelki wypadek upewnić się, że dysponuje najnowszą wersją programu DuoKomp Księga Podatkowa.

Procedura importu danych

Aby dokonać importu danych należy:

 • otworzyć wybraną podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 • wybrać miesiąc do którego mają być zaimportowane dane,
 • kliknąć przycisk Zaimportuj z Prostych Faktur...

Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego pozwalającego ustawić opcje importu (zrzut nr 2).


Opcje importu dzielą się na następujące grupy:

 • konkretna źródłowa baza danych programu Proste Faktury – jeśli obsługiwanych jest przy jego pomocy kilka firm, wówczas będzie do wyboru więcej niż jedna baza źródłowa,
 • miesiąc i rok wystawienia źródłowych dokumentu sprzedaży,
 • zakres ksiąg docelowych i sposób księgowania do nich (patrz niżej),
 • rodzaje źródłowych dokumentów sprzedaży, które mają uwzględnione,
 • sposób przypisania danych źródłowych do kont podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz pól deklaracji VAT-7(K).

Po wybraniu odpowiednich ustawień należy kliknąć przycisk Dalej. Jeżeli program będzie w stanie odnaleźć bazę danych programu Proste Faktury, prawidłowo wczytać ją i znajdzie w niej dane mieszczące się w wybranych przez użytkownika kryteriach, dokonana wówczas wstępnej konwersji, której wyniki zostaną przedstawione użytkownikowi w kolejnym oknie dialogowym (zrzut nr 3).

Lista zawarta w tym oknie umożliwia co najmniej 2 rzeczy:

 • częściową weryfikację wyników importu,
 • wybranie które dokumenty sprzedaży mają zostać ostatecznie zaimportowane.

W razie kliknięcia przycisku Importuj wybrane pozycje zostaną umieszczone w aktualnie wyświetlonym miesiącu otwartej podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir).

Bardzo przydatną opcją jest możliwość wskazania czy import ma zostać dokonany zarówno do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) oraz rejestrów VAT, czy tylko do jednego z tych miejsc docelowych. Co więcej, import do pkpir może być dokonany zarówno poprzez wstawienie indywidualnych wpisów dla każdego dokumentu źródłowego, jak i jednego (w praktyce czasami kilku) wpisów zbiorczych. Jeden z typowych przypadków, gdy powyższe opcje będa bardzo przydatne, to import poszczególnych transakcji do rejestrów VAT w celu późniejszego wygenerowania JPK-VAT, ale zarazem zaksięgowanie sprzedaży w pkpir w sposób całościowy jako jeden wpis. W zależności od wybranych w tym zakresie opcji program może utworzyć zarówno zintegrowane księgowania w pkpir i rejestrach VAT jednocześnie, jak również wpisy, które mają zdezaktywowaną widoczność w którymś z tych modułów.

Spis treści  Do góry