Księga Podatkowa
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 4.1

DUOKOMP KSIĘGA PODATKOWA 2017 - Dokumentacja

Rozdział 15.
REJESTRY VAT

Spis treści  

Program umożliwia tworzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT. W tym celu należy:

  • wybrać opcję Księga -> Rejestry VAT... w menu głównym programu
  • kliknąć odpowiedni przycisk w pasku narzędzi okna głównego programu

Możliwe jest utworzenie 2 rodzajów rejestrów:

  • tradycyjnych przeznaczonych do wydruku, które dzielą się na rejestry sprzedaży i zakupu i zawierają zestawienie określonego rodzaju transakcji wg stawek podatku,
  • jednolitego pliku kontrolnego (JPK) zawierającego łącznie wszystkie rodzaje transakcji opisane w układzie zbieżnym z deklaracją VAT-7.

Wszystkie rejestry VAT tworzone są na podstawie zintegrowanego systemu księgowania do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir), który pozwala również na rozliczanie VAT. Dlatego w celu wygenerowania jakiegokolwiek rejestru konieczne będzie wskazanie przynajmniej jednej księgi będącej źródłem danych (patrz zrzuty ekranu poniżej).

Rejestr tradycyjny

W przypadku rejestru tradycyjnego należy wskazać jego rodzaj – zakupów lub sprzedaży. Wiąże się z tym ustawienie tego jakie rodzaje transakcji mają zostać w nim uwzględnione. Wybór pomiędzy rejestrem zakupów i sprzedaży powoduje określone domyślne ustawienie zakresu transakcji, jednak w razie potrzeby użytkownik może go dowolnie zmodyfikować.

Koniecznym ustawieniem jest również wybór okresu za jaki generowany jest rejestr. Może on być miesięczny lub kwartalny.

Po naciśnięciu przycisku Utwórz zostanie wygenerowany rejestr w postaci raportu z odpowiednimi podsumowaniami. Będzie on zawierał pozycje z wybranych ksiąg źródłowych spełniające następujące warunki:

  • włączone jest dla nich rozliczanie VAT,
  • data rozliczenia VAT mieści się w okresie dla którego generowany jest rejestr,
  • rodzaj transakcji mieści się w wybranym zbiorze.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku rejestru zakupów pozycje odnoszące się do transakcji powiązanych ze sprzedażą zwolnioną trafiają wprawdzie do raportu, ale nie są uwzględniane w podsumowaniach.

Jednolity plik kontrolny (JPK)

Rejestr sprzedaży VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego nie jest przeznaczony do wydruku, lecz jest to plik w formacie XML zawierający zestawienie wszystkich transakcji z wybranego okresu w układzie zbieżnym z deklaracją VAT-7. Pliki te służą przede wszystkim do wymiany informacji pomiędzy podatnikiem a organami skarbowymi, jednak mogą również być użyte jako uniwersalny format wymiany danych z innym oprogramowaniem i systemami. Technicznie rzecz biorąc program umożliwia wytworzenie jednolitego pliku kontrolnego dla wybranego okresu miesięcznego lub kwartalnego, jednak nie przesądza to niczego w sensie formalnym - należy pamiętać nawet podatnik rozliczający się zasadniczo kwartalnie może być zobowiązany do comiesięcznego przesyłania JPK!

Po naciśnięciu przycisku Utwórz zostanie wygenerowany rejestr w postaci raportu z odpowiednimi podsumowaniami. Będzie on zawierał pozycje z wybranych ksiąg źródłowych spełniające następujące warunki:

  • włączone jest dla nich rozliczanie VAT,
  • data rozliczenia VAT mieści się w okresie dla którego generowany jest rejestr.

Format XML zasadniczo stanowi sposób zautomatyzowanej wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi i nie jest w założeniu przeznaczony do analizy przez człowieka. Nie mniej jednak ma on formę tekstową czytelną i zrozumiałą dla ludzi. Dlatego po wygenerowaniu JPK program wyświetli go w osobnym oknie podglądu i pozwoli podjąć użytkownikowi ostateczną decyzcję czy plik zapisać czy też zmienić jeszcze ustawienia. Jeżeli zapisany plik przeznaczony jest do wysłania go organom skarbowym, należy to zrobić przy pomocy osobnego programu Klient JPK udostępnianego przez Ministerstwo Finansów RP.

W odróżnieniu od rejestrów tradycyjnych użytkownik nie dokonuje wyboru zakresu transakcji objętych rejestrem, gdyż jest on z góry zdeterminowany strukturą jednolitego pliku kontrolnego. W rzeczywistości jednak prawidłowe przyporządkowanie wartości do odpowiednich pól w strukturze wymaga więcej szczegółowych informacji niż w przypadku rejestrów tradycyjnych. W szczególności oprócz wyboru rodzaju transkacji dla poszczególnych księgowanych pozycji może zachodzić potrzeba rozszerzenia tej informacji poprzez wybranie dodatkowych ustawień w oknie, które pojawi się po kliknięciu przycisku Więcej (patrz zrzut ekranu). Jakkolwiek większość z nich dotyczy sytuacji rzadkich i nietypowych z punktu widzenia znakomitej większości użytkowników programu, nie należy tego całkowicie ignorować, gdyż w przeciwieństwie do deklaracji VAT-7 rejestry JPK są generowane przez program całkowicie automatycznie bez etapu pośredniego pozwalającego na uzupełnienie lub skorygowanie danych.

Spis treści  Do góry