Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 7.4

REGULAMINY

Ogólny regulamin serwisu

  DZIAŁ I
  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego programów Proste Faktury, DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, DuoKomp Księga Podatkowa i DuoKomp Delegacje (zwanych dalej „Programami” oraz „Serwisem Internetowym”), prowadzonych przez DuoKomp spółka cywilna, Krystian Kozera, Dominik Stajnbart, z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26, REGON 340050641, NIP 8792446312 (zwaną dalej „Usługodawcą”). W zakresie w jakim odnosi się on do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem świadczenia tychże usług w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy.
 2. Regulamin obejmuje następujący zakres usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego (zwanych dalej „Usługami”):
  1. Przyjmowanie zamówień na klucze aktywacyjne do Programów (zwanych dalej „Kluczami aktywacyjnymi”) w wykonaniu i rozumieniu umów licencyjnych zawartych uprzednio lub mogących zostać zawartych w przyszłości pomiędzy użytkownikami Programów a Usługodawcą.
  2. Udostępnianie użytkownikom Programów, którzy nabyli dowolny Klucz aktywacyjny, Kont użytkowników Programów.
  3. Prowadzenie korespondencji handlowej z użytkownikami Programów.

  DZIAŁ II
  PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ NA KLUCZE AKTYWACYJNE

 3. Obecny lub przyszły użytkownik Programu, w szczególności taki, który zgodnie z jego umową licencyjną zakończył okres jego testowania i zamierza z niego dalej korzystać, składa zamówienie na Klucz aktywacyjny odblokowujący jego pełną funkcjonalność na czas określony lub nieokreślony („Zamówienie”). Użytkownik Programu posiadający Klucz aktywacyjny, którego ważność wygasła zamierzający nadal korzystać z Programu, składa Zamówienie na kolejny Klucz aktywacyjny.
 4. Podmiot nie będący i nie zamierzający w zostać przyszłości użytkownikiem Programu, jednak działający na rzecz takiego użytkownika, może złożyć Zamówienie pod następującymi warunkami:
  1. Dokonuje tej czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  2. Uzgodni uprzednio z Usługodawcą indywidualne zasady składania i przetwarzania takich Zamówień.
 5. Podmiot dokonujący czynności opisanych w pkt 3 i 4 zwany jest dalej „Zamawiającym”.
 6. Warunkiem otrzymania Klucza aktywacyjnego jest dokonanie opłaty zgodnej z cennikiem dostępnym do wglądu w Serwisie Internetowym w chwili składania Zamówienia.
 7. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności za Klucz aktywacyjny:
  1. Przedpłata przelewem na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio przez Usługodawcę („Płatność przelewem tradycyjnym”).
  2. Płatność online realizowana za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay („Płatność online”). Jeżeli wynikająca z treści Zamówienia siedziba Zamawiającego znajduje się poza terytorium Polski, jest to jedyny możliwy sposób płatności.
 8. Zamawiający składa Zamówienie poprzez formularz on-line dostępny w Serwisie Internetowym i dedykowany określonemu Programowi („Formularz zamówienia”). Złożenie Zamówiena w inny sposób możliwe jest tylko wyjątkowo, za indywidualną zgodą Usługodawcy i na indywidualnie uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym i Usługodawcą warunkach.
 9. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą:
  1. W przypadku Płatności przelewem tradycyjnym – zapisania w bazie danych Serwisu Internetowego informacji o zatwierdzeniu treści zamówienia w jego kroku nr 2.
  2. W przypadku Płatności online – z chwilą przekazania do Serwisu Internetowego przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji.
  3. W przypadku Zamówień złożonych innymi kanałami aniżeli Formularz zamówienia, niezależnie od formy płatności – z chwilą wprowadzenia treści zamówienia przez Usługodawcę do bazy danych Serwisu Internetowego.
 10. W przypadku Płatności przelewem tradycyjnym, na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia wysyłane jest przez Serwis Internetowy potwierdzenie złożenia Zamówienia, określające w szczególności jaki Klucz aktywacyjny i do jakiego Programu został zamówiony, jak również kwotę i rachunek bankowy do zapłaty („Potwierdzenie zamówienia”). W przypadku Płatności online korespondencja z Zamawiającym dotycząca transakcji prowadzona jest przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay wg reguł przezeń określonych.
 11. Zamówienia realizowane są zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego wyborem określonego Programu oraz wpisaną lub wybraną przez niego w Formularzu zamówienia treścią. Usługodawca nie odpowiada za skutki rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym lub zamierzeniami Zamawiającego a treścią wprowadzoną do Formularza zamówienia, w tym w szczególności za wybór niewłaściwego Formularza zamówienia lub podanie nieprawidłowego VAT ID użytkownika Programu.
 12. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień pkt 23, Usługodawca realizuje Zamówienie poprzez udostępnienie Klucza aktywacyjnego w następujący sposób i terminie:
  1. w przypadku Płatności przelewem tradycyjnym – wysłanie e-mailem na adres podany w Formularzu zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania na wskazanym w Potwierdzeniu zamówienia rachunku bankowym kwoty należnej Usługodawcy,
  2. w przypadku Płatności online – wysłanie e-mailem na adres podany w Formularzu zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania przez Usługodawcę od Centrum Rozliczeniowego Dotpay potwierdzenia pozytywnej autoryzacji transakcji,
  3. za pośrednictwem panelu „Moje konto”, o którym mowa w Dziale III, stosownie do sposobu płatności w terminach wskazanych w lit. a i b.
 13. Jeśli na skutek niedochowania formy złożenia Zamówienia, podania w jego treści błędnych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności danych, nie jest możliwe prawidłowe przetworzenie Zamówienia przez Usługodawcę, terminy z punktu poprzedzającego ulegają zawieszeniu do czasu usunięcia zaistniałej przeszkody, po czym biegną od nowa.
 14. W przypadku Płatności przelewem tradycyjnym, jako tytuł płatności należy podać ciąg wskazany w Potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli na skutek braku tej informacji zaistnieją po stronie Usługodawcy trudności w powiązaniu wpłaty z Zamówieniem, punkt poprzedzający stosuje się odpowiednio.
 15. Faktura VAT z tytułu zakupu Klucza aktywacyjnego wystawiana jest jako faktura w formie elektronicznej, podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający akceptuje taki sposób wystawienia i przesłania faktury.
 16. Zamawiający może odwołać już złożone Zamówienie pod warunkiem, że:
  1. nie został mu jeszcze w żaden sposób udostępniony zamówiony Klucz aktywacyjny, w szczególności w sposób wskazany w pkt 12,
  2. Usługodawca wyrazi zgodę na odwołanie Zamówienia.
 17. Jeśli Zamówienie zostało skutecznie odwołane po dokonaniu przez Zamawiającego na rzecz Usługodawcy wpłaty z tytułu tegoż Zamówienia, kwota wpłaty zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od złożenia oświadczenia o odwołaniu Zamówienia. W przypadku jeśli dokonano Płatności online, zwrot dokonywany jest jako back charge poprzez Centrum Rozliczeniowe Dotpay. W przypadku dokonania Płatności przelewem tradycyjnym, jeśli Usługodawca na podstawie danych nt. dokonanej wpłaty ma możliwość zidentyfikowania rachunku bankowego, z którego wpłata została dokonana, zwrot dokonywany jest na ten sam rachunek. W każdym innym wypadku Usługodawca zażąda od Zamawiającego podania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot - w oświadczeniu przesłanym e-mailem lub na piśmie, którego treść nie wzbudza uzasadnionych wątpliwości co do tego, że zostało ono złożone przez uprawnioną osobę. Do czasu otrzymania takiego oświadczenia bieg 5 dniowego terminu ulega zawieszeniu.
 18. Jeżeli zamawiający nie otrzymał Klucza aktywacyjnego w określonym Regulaminem terminie lub zakodowane w tym Kluczu aktywacyjnym dane nie są zgodne z treścią Zamówienia, może złożyć Usługodawcy reklamację, podając w szczególności VAT ID użytkownika Programu podany w treści Zamówienia oraz dokładny opis ewentualnych niezgodności. Reklamacja rozpatrywana jest w oparciu o Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w terminie 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, chyba że szczególne okoliczności danego przypadku wymagają terminu dłuższego. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji za zasadną, bez zbędnej zwłoki prześle on Zamawiającemu nowy Klucz aktywacyjny zawierający poprawne dane i ustawienia. Usługodawca odpowiada za zgodność Klucza aktywacyjnego z treścią wprowadzoną do Formularza zamówienia oraz za dostarczenie Klucza aktywacyjnego tylko w zakresie określonym w niniejszym punkcie, z dodatkowym zastrzeżeniem pkt 31.
 19. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają w żaden sposób postanowień umów licencyjnych Programów.
 20. DZIAŁ III
  KONTA UŻYTKOWNIKÓW

 21. Z chwilą złożenia pierwszego Zamówienia przez lub na rzecz danego użytkownika Programu, w Serwisie Internetowym zostaje utworzone Konto użytkownika Programu, zwane dalej „Kontem użytkownika”, przechowujące i udostępniające temu użytkownikowi w szczególności następujące informacje:
  1. imię i nazwisko lub nazwę i dane teleadresowe użytkownika Programów,
  2. zgodę lub brak zgody na otrzymywanie przezeń korespondencji handlowej,
  3. dane o jego ważnych i wygasłych Kluczach aktywacyjnych,
  4. dane dotyczące jego uczestnictwa w akcjach promocyjnych,
  5. dane i ustawienia innych usług świadczonych na rzecz użytkownika Programów.
 22. Konto użytkownika udostępniane jest użytkownikowi Serwisu Internetowego za pomocą panelu „Moje konto”.
 23. Dostęp do panelu „Moje konto” chroniony jest loginem w postaci unikalnego numeru klienta (lub VAT ID użytkownika Programu) oraz hasłem, generowanymi automatycznie w czasie składania pierwszego Zamówienia. Unikalny numer klienta i hasło dostarczane są razem z zamówionym Kluczem aktywacyjnym do Programu, a ponadto mogą zostać wysłane na życzenie użytkownika Programu wyłącznie na adres e-mail aktualnie zapisany na Koncie użytkownika.
 24. Panel „Moje konto” udostępnia zautomatyzowaną procedurę Zamawiania nowego Klucza aktywacyjnego w miejsce wygasającego lub Klucza aktywacyjnego do innego Programu, pod warunkiem uprzedniego zalogowania się na do panelu. Jeśli jednak pomimo braku zalogowania złożone zostanie Zamówienie z podaniem VAT ID użytkownika Programu tożsamego z VAT ID zapisanym w danych już istniejącego Konta użytkownika, nowo utworzone Konto użytkownika zostanie skonsolidowane z istniejącym, z zachowaniem co najmniej poprzedniego numeru klienta, hasła oraz adresu e-mail.
 25. Panel „Moje konto” umożliwia zmianę danych określonych w pkt 20 lit. a i b. Zmiana tych danych może zostać dokonana również przez Usługodawcę na żądanie zgłoszone poprzez e-mail pod warunkiem, że żądanie zostanie nadesłane z dotychczasowego adresu e-mail zapisanego na Koncie użytkownika. Jeśli mimo wszystko zostanie nadesłane z innego adresu, będzie skuteczne pod warunkiem podania w nim poprawnego numeru klienta oraz hasła.
 26. Korzystanie przez użytkownika Programu z panelu „Moje konto” nie jest obowiązkowe, jednakże zalogowanie się do niego może być konieczne do skorzystania z uprawnień wynikających z uczestnictwa w akcjach promocyjnych oraz do wykonania określonych czynności dotyczących usług świadczonych na rzecz użytkownika Programów.
 27. Użytkownik Programu może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego Konta użytkownika. Żądanie należy zgłosić w jednej z następujących form:
  1. na piśmie w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości zgłaszającego żądanie,
  2. e-mailem z adresu zapisanego na Koncie użytkownika.
 28. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne dla użytkownika Programu skutki usunięcia jego Konta użytkownika, jak w szczególności niemożność skorzystania z uprawnień wynikających z uczestnictwa w akcjach promocyjnych, ograniczenie lub utratę dostępu do innych usług świadczonych na rzecz użytkownika, czy też ustanie otrzymywania korespondencji handlowej. Usługodawca zastrzega sobie również zachowanie w bazie danych Serwisu Internetowego tych danych zapisanych na usuniętym Koncie użytkownika, które są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu Internetowego lub Programów oraz koniecznych z punktu widzenia interesu prawnego Usługodawcy.
 29. DZIAŁ IV
  KORESPONDENCJA HANDLOWA

 30. Użytkownik Programu, który w chwili złożenia Zamówienia na Klucz aktywacyjny do Programu, bądź też później za pomocą panelu „Moje konto” wyraził na to zgodę, może otrzymywać korespondencję nt. oprogramowania rozpowszechnianego przez Usługodawcę.
 31. Zgoda na otrzymywanie korespondencji handlowej może zostać odwołana w każdym czasie. W tym celu użytkownik Programu może:
  1. skorzystać z odpowiedniej opcji panelu „Moje konto”,
  2. przekazać swoje oświadczenie e-mailem – z adresu e-mail zapisanego na Koncie użytkownika,
  3. jeżeli wysłana do niego korespondecja zawiera link przeznaczony do odwołania zgody – wywołać ten link.
 32. Jeśli dochowanie żadnej z form odwołania zgody wyszczególnionych w pkt poprzedzającym nie jest możliwe, Użytkownik może odwołać ją również w inny sposób, pod warunkiem, że sposób ten pozwoli na wiarygodną weryfikację jego tożsamości.
 33. DZIAŁ V
  WARUNKI TECHNICZNE

 34. Z dodatkowym zastrzeżeniem pkt następnego, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprawidłowego działania lub niedziałania Serwisu Internetowego, przy czym dołoży starań, aby ewentualne nieprawidłowości usunąć w możliwie najkrótszym czasie. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość czasowego lub stałego zawieszenia części lub całości usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego bez uprzedniego ostrzeżenia i podania przyczyny.
 35. Serwis Internetowy przeznaczony jest w założeniu do działania w każdej aktualnej i standardowo skonfigurowanej przeglądarce internetowej. Należy to jednak traktować wyłącznie jako ogólną wytyczną i Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy zadziała w każdej bez wyjątku przeglądarce internetowej oraz całkowicie niezależnie od jej konfiguracji. W przypadku stwierdzenia, że Serwis Internetowy nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy w szczególności sprawdzić poprawność działania połączenia internetowego, spróbować skorzystać z Serwisu Internetowego przy pomocy innej przeglądarki internetowej lub na innym komputerze, jak również uwzględnić, że na funkcjonowanie Serwisu Internetowego mogą mieć wpływ m.in. takie czynniki jak konfiguracja przeglądarki internetowej oraz konfiguracja i działanie systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego oraz innego oprogramowania działającego w danym środowisku pracy.
 36. DZIAŁ VI
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 37. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji w Serwisie Internetowym.
 38. Dla stosunków zobowiązaniowych mogących wynikać z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.

do góry

Regulamin usługi wyszukiwania w REGON

  DZIAŁ I
  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi wyszukiwania w REGON w programach Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn (zwanych dalej „Programami” oraz „Usługą”), prowadzonych przez DuoKomp spółka cywilna, Krystian Kozera, Dominik Stajnbart, z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26, REGON 340050641, NIP 8792446312 (zwaną dalej „Usługodawcą”).
 2. W zakresie w jakim niniejszy Regulamin odnosi się on do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem świadczenia tychże usług w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy.
 3. W zakresie w jakim niniejszy Regulamin określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, należy go rozumieć w szczególności jako realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. DZIAŁ II
  USŁUGA

 5. Usługa ma celu umożliwienie pobrania informacji z bazy internetowej REGON poprzez interfejsy użytkownika Programów w zakresie zgodnym z przeznaczeniem Programów oraz wynikającym z funkcjonalności tych interfejsów.
 6. Usługa udostępniana jest na zasadzie koniecznej wzajemnej współpracy Programów oraz następujących podusług składowych:
  1. niezależnej od Usługodawcy usługi API REGON dającej dostęp do Bazy Internetowej REGON i świadczonej przez Główny Urząd Statystyczny na jego serwerach i na określonych przezeń zasadach, opisanej pod adresem https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi („Usługa bazowa”),
  2. usługi świadczonej bezpośrednio przez Usługodawcę na jego serwerach i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem („Usługa kontrolna”).
 7. Zapytania o informację nt. podmiotów zewidencjonowanych w Bazie Internetowej REGON oraz ewentualna otrzymana informacja zwrotna na te zapytania odbywa się tylko i wyłącznie bezpośrednio pomiędzy Programami oraz Usługą bazową, z wykorzystaniem API tej ostatniej. Usługa kontrolna pełni wyłącznie funkcje pomocnicze takie jak weryfikacja uprawnień i kontrola ruchu, natomiast nie przetwarza i nie rejestruje w jakikolwiek sposób kierowanych do Bazy Internetowej REGON zapytań o konkretne podmioty trzecie, ani tym bardziej informacji zwrotnych na te zapytania.
 8. Uprawnionymi do korzystania z Usługi są wyłącznie użytkownicy Programów, którzy w danym momencie posiadają ważny klucz aktywacyjny do któregokolwiek z nich („Użytkownicy”).
 9. Zabronione jest korzystanie z Usługi w inny sposób niż poprzez interfejsy użytkownika Programów oraz poza zakresem wynikającym z funkcjonalności tych interfejsów lub zakresem zgodnym z ogólnym przeznaczeniem Programów. W szczególności niedopuszczalne są zapytania do Usługi mające na celu pobieranie zawartości Bazy Internetowej REGON w oderwaniu od bieżącej obsługi własnej sprzedaży realizowanej przy pomocy Programów.
 10. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Usługi Użytkownikowi, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że korzysta z niej w sposób niezgodny z pkt poprzedzającym.
 11. Usługa jest bezpłatna. Możliwość korzystania z niej jest jednak uzależniona od posiadania odpowiednich wersji Programów, które są lub mogą być licencjonowane za odpłatnością. Jeżeli Program w wersji posiadanej przez Użytkownika nie umożliwia lub przestał umożliwiać dostęp do Usługi, wówczas wszelkie koszty, w tym opłaty licencyjne i aktywacyjne za odpowiednie wersje Programów, konieczne do rozpoczęcia lub kontynuacji korzystania z Usługi obciążają wyłącznie Użytkownika na zasadach ogólnych i nie stanowi to podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 12. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działanie, prawidłowe lub nie, jak i samo istnienie Usługi bazowej, ani za skutki jakie ma to dla możliwości działania i istnienia Usługi.
 13. Z dodatkowym zastrzeżeniem pkt następnego, Usługodawca deklaruje, że w ramach swoich rozsądnych możliwości technicznych i organizacyjnych, w tym także z uwzględnieniem daleko idącego uzależnienia od dostępności Usługi bazowej, będzie starał się utrzymać poprawne działanie Usługi. Usługodawca nie zobowiązuje się jednak do utrzymania dostępności Usługi przez jakikolwiek konkretny okres czasu i nie przyjmuje odpowiednialności za poprawność jej działania. Użytkownik korzysta z Usługi wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo i ograniczoność zasobów, Usługa wprowadzać może na różnych swoich poziomach kontrolowane ograniczenia co do ilości i rodzaju zapytań kierowanych do niej w jednostce czasu.
 15. DZIAŁ III
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 16. W zakresie działania Usługi kontrolnej obligatoryjnie i automatycznie zbierane i przetwarzane są następujące dane Użytkowników, które są lub mogą być danymi osobowymi:
  1. adres IP, z którego wysłane zostało zapytanie („Adres IP”),
  2. klucz aktywacyjny zapisany w kopii Programu, przy pomocy którego wysłane zostało zapytanie („Klucz aktywacyjny”),
  3. identyfikator agenta sieciowego, w szczególności Programu, przy pomocy którego wysłane zostało zapytanie („Identyfikator agenta”).
 17. Administratorem danych osobowych w zakresie pkt poprzedzającego jest Usługodawca, który w uzasadnionych przypadkach może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi (procesorowi), w szczególności w zakresie usług serwerowych.
 18. Zbieranie i przetwarzanie w/w danych pozwala na powiązanie zapytania do niej z Użytkownikiem obecnym w bazie użytkowników gromadzonej i przetwarzanej na zasadach określonych w Polityce prywatności oraz Ogólnym regulaminie serwisu („Baza użytkowników”) i jest konieczne w celu:
  1. weryfikacji uprawnień dostępu do Usługi,
  2. weryfikacji czy korzystanie z Usługi odbywa się w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami ogólnie obowiązującego prawa,
  3. diagnostyki oraz zapewnienia prawidłowości i bezpieczeństwa działania Usługi,
  4. ewentualnej pomocy technicznej na rzecz Użytkowników,
  5. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 19. Dla realizacji celów wymienionych w pkt poprzedzającym możliwe jest również pomocnicze przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w Bazie użytkowników, nie naruszając zasad ich gromadzenia i przetwarzania określonych w Polityce prywatności oraz Ogólnym regulaminie serwisu, jednak tylko jeśli dane wskazane w pkt 14 okażą się w tym zakresie niewystarczające.
 20. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa, wymienione wyżej dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim i, z zachowaniem właściwych środków technicznych i organizacyjnych, są chronione przed nieuprawionym dostaniem się w posiadanie takich osób.
 21. Klucz aktywacyjny przetwarzany jest wyłącznie przez czas przetwarzania konkretnego zapytania do Usługi kontrolnej w celu identyfikacji Użytkownika. Adres IP oraz Identyfikator agenta zapisywane są w sposób trwały w bazie zdarzeń Usługi kontrolnej, wraz ze wskazaniem powiązanego ze zdarzeniem rekordu w Bazie użytkowników, o ile Użytkownik, którego dotyczy zdarzenie został pomyślnie zidentyfikowany. Rekordy w bazie zdarzeń Usługi kontrolnej przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 16, nie dłużej jednak niż 5 lat, chyba że uzasadniony interes prawny Usługodawcy przemawia za dłuższym okresem przechowywania.
 22. Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania na potrzeby Usługi danych osobowych określonych w niniejszym dziale lub usunięcia nadal przechowywanych danych już zgromadzonych, jednak w takim wypadku jego dostęp do Usługi zostanie zablokowany i wszelkie tego konsekwencje obciążają wyłącznie Użytkownika.
 23. Użytkownik ma prawo zażądania od Usługodawcy przekazanania mu informacji o treści aktualnie zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych określonych w niniejszym dziale, jak również zażądać przekazania tych danych innemu wskazanemu przez siebie administratorowi.
 24. Użytkownik, który uzna, że w związku ze świadczeniem Usługi jego dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 25. Zgodnie z zasadami działania Usługi opisanymi w pkt 5 i 6, Usługodawca nie przetwarza danych osobowych podmiotów trzecich.
 26. DZIAŁ IV
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2020 r. i jest dostępny jest w każdym czasie w Serwisie internetowym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji na tychże stronach.
 28. Dla stosunków zobowiązaniowych mogących wynikać z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.

do góry

Regulamin usługi Kopia online

  DZIAŁ I
  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Kopia online (zwaną dalej „Usługą”) świadczoną przez DuoKomp spółka cywilna, Krystian Kozera, Dominik Stajnbart, z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26, REGON 340050641, NIP 8792446312 („Usługodawca”). W zakresie w jakim odnosi się on do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem świadczenia tychże usług w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy. W zakresie w jakim reguluje on powierzenie przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie ogólne o ochronie danych”), stanowi on umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.
 2. DZIAŁ II
  USŁUGA

 3. Z Usługi korzystać mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy programów Proste Faktury, DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, DuoKomp Księga Podatkowa oraz DuoKomp Delegacje („Programy”), przez których należy rozumieć podmioty, na których VAT ID zakupiono przynajmniej jeden klucz aktywacyjny do Programów („Użytkownicy”), na zasadach określonych w Ogólnym regulaminie serwisu.
 4. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie przy pomocy Programów. Zabrania się prób podłączania się do Usługi przy pomocy jakichkolwiek innych narzędzi i rozwiązań.
 5. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę możliwości składowania na serwerze zarządzanym przez tego ostatniego („Serwer”) kopii baz danych i ustawień Programów („Kopie danych”). Kopie danych są przesyłane pomiędzy Programami a Serwerem za pomocą sieci internet.
 6. Dostęp do Usługi jest płatny zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach internetowych Usługi oraz Programów, zwanych dalej „Serwisem Internetowym”.
 7. Możliwe są następujące stany dostępu do Usługi:
  1. Tryb testowy. Każdy Użytkownik, o ile nigdy wcześniej nie korzystał jeszcze z Usługi, może jeden raz aktywować ją nieodpłatnie w trybie testowym na okres 10 dni kalendarzowych. Dostępne są wówczas wszystkie funkcjonalności Usługi, chyba że byłoby to sprzeczne z istotą trybu testowego.
  2. Usługa aktywna. Jeżeli Użytkownik wykupił dostęp do Usługi na oznaczony czas może korzystać ze wszystkich dostępnych w jej ramach funkcjonalności.
  3. Usługa wygasła. Przez okres 15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia stanów Usługi, o których mowa w ppkt a i b, Użytkownik ma możliwość pobrania Kopii danych znajdujących się w zdalnym katalogu. Poza tym dostęp do Usługi może jednak zostać ograniczony.
  4. Usługa nieaktywna. Stan ten występuje w przypadku jeśli Użytkownik nigdy jeszcze nie korzystał z Usługi, bądź też zakończył się okres Usługi wygasłej.
 8. W przypadku jeżeli Usługa przeszła w stan nieaktywny, bez względu na przyczynę i okoliczności, Kopie danych znajdujące się w zdalnym katalogu Użytkownika mogą zostać usunięte bez dodatkowego uprzedzenia i bez możliwości przywrócenia ich w przyszłości.
 9. Usługodawca może bez uprzedzenia i trwale zablokować dostęp Użytkownika do Usługi, a nawet usunąć Kopie danych ze zdalnego katalogu Użytkownika, jeżeli sposób korzystania przezeń z Usługi stanowi zagrożenie dla prawidłowego działania Usługi lub danych innych Użytkowników, a w szczególności jeżeli podejmuje on próby podłączenia się do Usługi przy pomocy innych narzędzi i rozwiązań aniżeli Programy. Usługodawca może podjąć wymienione kroki również w przypadku jeśli Użytkownik wykorzystuje Usługę do celów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Do uznania, że zaszły wyżej wymienione przesłanki zablokowania dostępu do Usługi lub usunięcia Kopii danych wystarczy uzasadnione podejrzenie ich wystąpienia powzięte przez Usługodawcę na podstawie ogółu posiadanych informacji o sposobie korzystania z Usługi przez Użytkowników.
 10. W przypadkach opisanych w pkt poprzedzającym, Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu nadwyżki opłaty z tytułu niezrealizowanego okresu dostępu do Usługi po jego zablokowaniu, przy czym nie zwalnia go to również z ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy z tytułu szkody wyrządzonej zachowaniem sprzecznym z prawem i regulaminem.
 11. Możliwość korzystania z całości lub niektórych funkcjonalności Usługi może być ograniczona tylko do określonych wersji Programów. Jeżeli Program w wersji posiadanej przez Użytkownika nie umożliwia dostępu do części lub całości Usługi, Użytkownik chcący skorzystać z Usługi lub jej funkcjonalności niedostępnych w posiadanej wersji programu powinien dokonać stosownej aktualizacji tego ostatniego. Brak lub ograniczony dostęp do Usługi z przyczyn opisanych w niniejszym punkcie, jak również wszelkie ewentualne działania lub koszty jakie Użytkownik podejmie lub poniesie w celu usunięcia stanu częściowej lub całkowitej niedostępności Usługi z tychże przyczyn, obciążają wyłącznie Użytkownika i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 12. Jeżeli Użytkownik utracił możliwość uzyskania dostępu do Usługi ze względu na utratę hasła dostępu do niej połączoną z niemożliwością skorzystania z funkcji przypominania/resetu tegoż hasła, Usługodawca usunie hasło na życzenie Użytkownika zgłoszone w formie pisemnej lub emailowowej w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości zgłaszającego. Jednocześnie usunięte zostaną wszystkie dane znajdujące się w zdalnym katalogu Użytkownika. Jeżeli Usługodawca stwierdzi jednak, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego czy osoba zgłaszająca prośbę o usunięcie hasła rzeczywiście reprezentuje Użytkownika, może powstrzymać się z dokonaniem tej operacji do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a jeśli nie będzie to możliwe – odmówi usunięcia hasła.
 13. DZIAŁ III
  POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 14. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych osób trzecich („Dane osób trzecich”) w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych („Powierzenie przetwarzania”). Powierzenie przetwarzania danych obejmuje dane osobowe, które składowane są w bazach danych Programów i których administratorem jest Użytkownik, a które w wyniku korzystania przezeń z Usługi są przetwarzane na jego rzecz przez Usługodawcę.
 15. Ze względu na zakres funkcjonalności Programów, przy pomocy których użytkownik przetwarza dane swoich klientów, dostawców, pracowników i współpracowników, możliwy zakres Danych osób trzecich obejmuje następujące dane zwykłe: imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania, siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, PESEL, data urodzenia, numer i rodzaj dowodu tożsamości, adres email, adres www, numer telefonu lub faksu, stanowisko służbowe oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego. Programy oraz Usługa nie przewidują przetwarzania danych szczególnych kategorii. W zakresie przetwarzania Danych osób trzecich Użytkownik ma obowiązek korzystać z Programów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem w taki sposób, aby wprowadzanie do nich Danych osób trzecich odbywało się w pełnej zgodzie z przeznaczeniem odpowiednich pól danych, tak jak opisano je w interfejsie użytkownika Programów, a tym samym ich zakres nie wykraczał poza opisany w niniejszym pkt.
 16. Usługodawca przetwarza Dane osób trzecich tylko i wyłącznie w minimalnym zakresie koniecznym do realizacji Usługi, tj. wyłącznie w celu ich automatycznego przesyłania i składowania wyłącznie w systemach informatycznych w ramach dostępnej dla Użytkownika funkcjonalności Usługi. Usługodawca nie dokonuje w szczegolności podglądu Danych osób trzecich, nawet gdyby było to możliwe z technicznego punktu widzenia. Poza wyjątkami określonymi w niniejszym dziale oraz wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, Usługodawca nie udostępnia Danych osób trzecich innym podmiotom.
 17. Fakt dokonania przez Użytkownika operacji w ramach dostępnej dla niego funkcjonalności Usługi dokumentowany jest w postaci dziennika takich zdarzeń na Serwerze. Dokumentacja ta obejmuje rodzaj zdarzenia, czas jego wystąpienia oraz publiczny adres IP z którego zażądano operacji.
 18. Wszystkie osoby dokonujące po stronie Usługodawcy jakichkolwiek czynności przetwarzania Danych osób trzecich posiadają odpowiednie upoważnienia wydane przez Usługodawcę i zobowiązane są do zachowania w tym zakresie tajemnicy.
 19. Dane osób trzecich będą przetwarzane przez Usługodawcę do czasu, w którym Usługa pozostaje w stanie trybu testowego, usługi aktywnej lub usługi wygasłej. W przypadku przejścia usługi w stan nieaktywny, bez względu na tego przyczynę i okoliczności, Dane osób trzecich zostaną bez zbędnej zwłoki i bezpowrotnie usunięte, w szczególności wraz z usunięciem Kopii danych na zasadach uregulowanych w pkt 7.
 20. Usługodawca przy przetwarzaniu Danych osób trzecich zobowiązuje się do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, odpowiadających stanowi wiedzy technicznej, zapewniających zgodność z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą („Środki bezpieczeństwa”). Bieżąca informacja na temat aktualnie wykorzystywanych i dostępnych dla Użytkownika Środkach bezpieczeństwa publikowana jest w Serwisie Internetowym oraz dokumentacji Programów i Usługi. W miarę dostępnych możliwości i w ramach obowiązego prawa oraz o ile nie zagraża to bezpieczeństwu Usługi lub uzasadnionym interesom innych podmiotów, Usługodawca udzieli Użytkownikowi drogą emailową lub pisemną dalszych informacji o wykorzystywanych i dostępnych Środkach bezpieczeńswa na indywidualnie zadane w formie emailowej lub pisemnej zapytanie.
 21. Usługodawca, w razie wpływu do niego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą dane objęte Powierzeniem przetwarzania, powiadamia o tym Użytkownika drogą emailową lub pisemną w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania. Udzielając tego powiadomienia, Usługodawca przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania. Usługodawca nie weryfikuje na tym etapie tożsamości wnoszącego żądanie i obowiązek ten spoczywa na Użytkowniku.
 22. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu ochrony Danych osób trzecich, Usługodawca zgłosi je bez zbędnej zwłoki Użytkownikowi drogą emailową lub pisemną. Na dalsze żądanie Użytkownika, Usługodawca udzieli mu, drogą emailową lub pisemną, w miarę możliwości dodatkowych informacji dotyczących stwierdzonego naruszenia, w zakresie niezbędnym do ustalenia przez Użytkownika prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane osobowe są objęte tym naruszeniem, oraz w zakresie niezbędnym do dokonania przez Użytkownika wymaganego prawem zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego lub zawiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą.
 23. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osób trzecich spowodowanego z winy Usługodwcy lub podwykonawcy Usługodawcy, Usługodawca dokona przeglądu stosowanych Środków bezpieczeństwa i w razie potrzeby oraz w miarę możliwości wprowadzi odpowiednie zmiany w celu zapobiegnięcia powtórzeniu się takiego naruszenia w przyszłości.
 24. Użytkownik ma prawo kierować drogą emailową lub pisemną zapytania do Usługodawcy w celu uzyskania informacji o sposobie realizowania przez Usługodawcę postanowień niniejszego działu. Treść, liczba i częstotliwość tych zapytań musi mieścić w racjonalnych granicach wyznaczonych ich celem i nie zakłócać bieżącej działalności Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zapytanie bez zbędnej zwłoki, w formie emailowej lub pisemnej, w miarę możliwości wynikających z jego możliwości organizacyjnych oraz treści, liczby i częstotliwości zapytań.
 25. Użytkownik jest upoważniony do przeprowadzenia audytu w celu weryfikacji przestrzegania postanowień niniejszego działu przez Usługodawcę, bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionego audytora, z zastrzeżeniem następujących warunków :
  1. audytorem Użytkownika nie może być podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Usługodawcy, ani podmiot z nim powiązany lub jego pracownik lub współpracownik, bez względu na podstawę zatrudnienia lub współpracy;
  2. audyt może obejmować wysyłanie zapytań w formie emailowej lub pisemnej, analizę dokumentów, rozmowy z pracownikami i współpracownikami Usługodawcy lub jego podwykonawców oraz wizytację lokali Usługodawcy lub podwykonawców Usługodawcy, o ile mają bezpośredni związek w wykonywaniem Powierzenia przetwarzania;
  3. audyt nie może obejmować informacji lub dokumentów dotyczących innych klientów Usługodawcy, ani zmierzać lub skutkować uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do danych osobowych innych niż dane osobowe Użytkownika i powierzone przezeń Dane osób trzecich, ani też innych danych poufnych Usługodawcy;
  4. Usługodawca może uzależnić udział audytora lub wyznaczonego pracownika Użytkownika w audycie od uprzedniego zawarcia odpowiedniej umowy poufności z Usługodawcą lub podwykonawcą Usługodawcy;
  5. w czasie audytu Użytkownik i audytor mają obowiązek przestrzegania wewnętrznych procedur i polityk Usługodawcy lub podwykonawcy Usługodawcy dotyczących bezpieczeństwa i poufności;
  6. audyt nie powinien być przeprowadzany częściej niż raz w roku kalendarzowym i nie powinien trwać dłużej niż 7 dni roboczych, wyłącznie w godzinach pracy Usługodawcy i bez zakłócania jego normalnego działania;
  7. termin audytu powinien być uzgodniony przez strony, przy czym Użytkownik powinien zgłosić zamiar przeprowadzenia audytu drogą emailową lub pisemną co najmniej 30 dni przed jego proponowanym terminem;
  8. Usługodawca ma prawo do aktywnego udziału w audycie i odpowiedniej współpracy z Użytkownikiem i audytorem;
  9. każda ze stron pokrywa własne koszty związane z przeprowadzeniem audytu, przy czym Użytkownik pokrywa wszelkie koszty audytora.
 26. Usługodawca może podpowierzyć przetwarzanie Danych osób trzecich wybranemu przez sobie podmiotowi w zakresie realizacji usług hostingowych (w szczególności serwera www oraz bazy danych) koniecznych do realizacji Usługi, co obejmuje również sporządzanie w związku z tym kopii zapasowych danych („Subusługa hostingowa”). Usługodawca zobowiązuje się współpracować z takimi dostawcami Usług subhostingowych, którzy zapewniają wdrożenie takich Środków bezpieczeństwa, aby przetwarzanie Danych osób trzecich odpowiadało wymogom Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych. Jeżeli podmiot świadczący Usługę subhostingową nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osób trzecich, Usługodawca ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za niewypełnienie obowiązków przez podwykonawcę tak jak za własne działania i zaniechania. Informacja o aktualnym podmiocie świadczącym Subusługę hostingową, o ile ma ona zastosowanie, udzielana jest na indywidualne zapytanie Użytkownika drogą emailową lub pisemną. O ewentualnym zamiarze zmiany podmiotu świadczącego Subusługę hostingową Usługodawca zawiadomi drogą emailową tych użytkowników, którzy kiedykolwiek posiadali już dostęp do Usługi w trybie aktywnym.
 27. Jeżeli ma zastosowanie Usługa subhostingowa obejmująca okresowe automatyczne wykonywanie kopii zapasowych danych, wśród których znajdują się również Dane osób trzecich, bądź też Usługodawa nie korzystając z Usługi subhostingowej wykonuje takie kopie zapasowe samodzielnie, wówczas czas przetwarzania Danych osób trzecich, może ulec wydłużeniu w zakresie wynikającym z czasowego, zgodnego z ogólnie przyjętymi w IT standardami przechowywania ich kopii zapasowych oraz z ewentualnego przywrócenia danych źródłowych na wypadek awarii.
 28. Przetwarzanie Danych osób trzecich będzie wykonywane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 29. Jeżeli postanowienia niniejszego działu przewidują użycie komunikacji drogą emailową, wówczas od strony Użytkownika stosowany jest wyłącznie adres email zapisany na Koncie użytkownika, którego działanie reguluje dział III Ogólnego regulaminu serwisu. Ze względu na potrzebę potwierdzenia tożsamości Użytkownika, wiadomości wysłane do Usługodawcy z innych adresów email nie będą przetwarzane merytotycznie.
 30. Użytkownik oświadcza, że dokonał świadomego wyboru Usługodawcy biorąc pod uwagę wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby Usługodawcy oraz jego ofertę w zakresie zapewnienia wdrożenia odpowiednich Środków bezpieczeństwa.
 31. DZIAŁ IV
  ZAMÓWIENIE DOSTĘPU DO USŁUGI

 32. Użytkownik, który zamierza korzystać z Usługi w trybie Usługi aktywnej, składa zamówienie na dostęp do Usługi („Zamówienie”). Użytkownik którego tryb Usługi aktywnej wygasł, zamierzający nadal z niej korzystać, składa Zamówienie po raz kolejny.
 33. Podmiot nie będący Użytkownikiem, jednak działający na rzecz Użytkownika, może złożyć Zamówienie pod następującymi warunkami:
  1. Dokonuje tej czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  2. Uzgodni uprzednio z Usługodawcą indywidualne zasady składania i przetwarzania takich Zamówień.
 34. Podmiot dokonujący czynności opisanych w pkt 29 i 30 zwany jest dalej „Zamawiającym”.
 35. Zamówienie można złożyć również łącznie z zamówieniem klucza aktywacyjnego do dowolnego Programu. W takim wypadku Zamówienie w zakresie sposobu jego złożenia, płatności oraz wystawienia faktury VAT z tytułu tej operacji traktuje się tak jak gdyby było częścią zamówienia na klucz aktywacyjny do Programu i w tym zakresie jest ono przetwarzane zgodnie z Ogólnym regulaminem serwisu.
 36. Z zastrzeżeniami niniejszego pkt oraz postanowień działów V i VI, Użytkownik może złożyć Zamówienie w każdym czasie niezależnie do aktualnego stanu Usługi. Jeżeli zostanie ono złożone i zrealizowane w czasie, gdy Usługa nadal znajduje się w stanie aktywnym lub w trybie testowym, wówczas nowa data wygaśnięcia stanu aktywnego Usługi stanowi sumę dotychczasowej daty wygaśnięcia stanu aktywnego lub trybu testowego oraz kolejnego okresu na jaki złożono Zamówienie. Usługodawca może jednak odmówić przyjęcia lub realizacji złożonego Zamówienia jeżeli miałoby to nastąpić wcześniej niż na 3 miesiące przed aktualną datą wygaśnięcia stanu aktywnego Usługi. Dotyczy to również sytuacji, gdy złożono kolejne Zamówienie przed przetworzeniem przez Usługodawcę Zamówienia wcześniej złożonego. Zamówienia, których przyjęcia lub realizacji odmówiono z jakiejkolwiek przyczyny, uważane są za niebyłe i jako takie nie podlegają przyjęciu i realizacji również w przyszłości.
 37. Możliwe są następujące sposoby opłacenia dostępu do Usługi:
  1. Płatność internetowa realizowana za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay („Płatność online”) – w każdym wypadku,
  2. Przedpłata tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio przez Usługowdawcę („Płatność tradycyjnym przelewem”) – wyłącznie w przypadku indywidualnie uzgadnianych warunków zamówienia, o których mowa w pkt następnym.
 38. Zamówienie dostępu do Usługi („Zamówienie”) składane jest w następujący sposób:
  1. Poprzez formularz on-line dostępny w Serwisie Internetowym („Formularz zamówienia”).
  2. Wyjątkowo za indywidualną zgodą Usługodawcy – telefonicznie lub emailowo, ze wskazaniem wszelkich danych oznaczonych jako obowiązkowe w Formularzu zamówienia. W takim przypadku jedynym możliwym sposobem płatności jest Płatność tradycyjnym przelewem.
 39. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą:
  1. W przypadku Płatności online – z chwilą przekazania do Serwisu Internetowego przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji.
  2. W przypadku Płatności tradycyjnym przelewem – zapisania w bazie danych Serwisu Internetowego informacji o zatwierdzeniu treści zamówienia.
 40. W przypadku Płatności tradycyjnym przelewem, na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia wysyłane jest automatycznie przez Serwis Internetowy potwierdzenie złożenia Zamówienia, określające w szczególności na jaki okres zamówiono dostęp do Usługi, kwotę do zapłaty oraz numer rachunku bankowego, na jaki należy dokonać wpłaty („Potwierdzenie zamówienia”). W przypadku Płatności online, korespondencja z Zamawiającym dotycząca transakcji prowadzona jest przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay wg reguł przezeń określonych.
 41. Zamówienia realizowane są zgodnie z wpisaną lub wybraną przez Zamawiającego w Formularzu zamówienia treścią. Usługodawca nie odpowiada za skutki rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym lub zamierzeniami Zamawiającego a treścią wprowadzoną do Formularza zamówienia.
 42. Zamówienie realizowane jest poprzez uruchomienie stanu aktywnego Usługi i następuje w następującym czasie:
  1. W przypadku Płatności online – w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Serwis Internetowy informacji od Centrum Rozliczeniowego DotPay o pozytywnej autoryzacji transakcji,
  2. W przypadku Płatności tradycyjnym przelewem – w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania należnej wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy wskazanym w Potwierdzeniu zamówienia.
 43. Jeśli na skutek niedochowania formy złożenia Zamówienia, podania w jego treści błędnych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności danych, nie jest możliwe prawidłowe przetworzenie Zamówienia przez Usługodawcę, terminy z punktu poprzedzającego ulegają zawieszeniu do czasu usunięcia zaistniałej przeszkody, po czym biegną od nowa.
 44. W przypadku płatności przelewem, jako tytuł płatności należy podać ciąg wskazany w Potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli na skutek braku tej informacji zaistnieją po stronie Usługodawcy trudności w powiązaniu wpłaty z Zamówieniem, punkt poprzedzający stosuje się odpowiednio.
 45. Faktura VAT z tytułu zamówienia dostępu do Usługi wystawiana jest jako faktura w formie elektronicznej podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający akceptuje taki sposób wystawienia i przesłania faktury.
 46. Zamawiający może odwołać już złożone Zamówienie pod warunkiem, że:
  1. Nie został jeszcze uruchomiony stan aktywny Usługi.
  2. Usługodawca wyrazi zgodę na odwołanie Zamówienia.
 47. Jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem i nie zostaną spełnione warunki z pkt poprzedzającego nie ma możliwości wycofania się przez Zamawiającego z Zamówienia i zwrotu zapłaconej z tego tytułu kwoty. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, w myśl przepisów o umowach zawieranych na odległość ma on prawo odstąpić od dalszego korzystania z Usługi bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie pisemnie lub e-mailem, o treści nie budzącej wątpliwości co do tożsamości osoby je składającej, w ciągu 10 dni od uruchomienia stanu aktywnego Usługi.
 48. Jeśli Zamówienie zostało skutecznie odwołane lub w określonych regulaminem przypadkach odmówiono jego realizacji po dokonaniu przez Zamawiającego na rzecz Usługodawcy wpłaty z tytułu tegoż Zamówienia, kwota wpłaty zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odwołaniu Zamówienia. W przypadku jeśli dokonano Płatności online, zwrot dokonywany jest jako back charge poprzez Centrum Rozliczeniowe Dotpay. W przypadku dokonania Płatności przelewem tradycyjnym, jeśli Usługodawca na podstawie danych nt. dokonanej wpłaty ma możliwość zidentyfikowania rachunku bankowego, z którego wpłata została dokonana, zwrot dokonywany jest na ten sam rachunek. W każdym innym wypadku Usługodawca zażąda od Zamawiającego podania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot - w oświadczeniu przesłanym e-mailem lub na piśmie, którego treść nie wzbudza uzasadnionych wątpliwości co do tego, że zostało ono złożone przez uprawnioną osobę. Do czasu otrzymania takiego oświadczenia bieg 14 dniowego terminu ulega zawieszeniu.
 49. Jeśli Zamówienie zostało skutecznie odwołane na jakiejkolwiek dopuszczalnej podstawie, Usługa zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.
 50. Jeżeli nie nastąpiło uruchomienie stanu aktywnego Usługi w przewidzianym w Regulaminie czasie lub parametry Usługi nie odpowiadają treści Zamówienia, Użytkownik może złożyć Usługodawcy reklamację – pisemnie lub emailowo, podając dokładny opis stwierdzonych przez siebie niezgodności. Reklamacja rozpatrywana jest w oparciu o Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w terminie 1 tygodnia od otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, chyba że szczególne okoliczności danego przypadku wymagają terminu dłuższego. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji za zasadną, bez zbędnej zwłoki uruchomi on stan aktywny Usługi lub przywróci jej prawidłowe parametry. Usługodawca odpowiada za uruchomienie stanu aktywnego Usługi oraz za zgodność parametrów Usługi z Zamówieniem tylko w zakresie określonym w niniejszym punkcie, z dodatkowym zastrzeżeniem pkt 50.
 51. DZIAŁ V
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 52. Niniejszego regulaminu nie należy interpretować jako zobowiązania Usługodawcy do udzielenia dostępu do Usługi każdemu Użytkownikowi. Usługodawca może odmówić przyjęcia lub realizacji Zamówienia od dowolnego Zamawiającego bez podania przyczyny, również w przypadkach niewymienionych w punktach poprzedzających. Usługodawca ma również prawo zaniechać świadczenia Usługi poprzez odmowę przedłużenia lub wznowienia dostępu do Usługi ogółowi Użytkowników.
 53. Parametry techniczne Usługi, o ile nie zostały wyraźnie wskazane w niniejszym regulaminie, określane są na bieżąco przez Usługodawcę w czasie jej świadczenia.

 54. Użytkownik korzysta z Usługi oraz Serwisu Internetowego wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprawidłowego działania lub niedziałania Usługi oraz Serwisu Internetowego, jak również za skutki jakichkolwiek działań i zaniechań Użytkownika w ramach korzystania z Usługi i Serwisu Internetowego, jakkolwiek dołoży starań, aby wszelkie ewentualne nieprawidłowości usunąć w możliwe krótkim czasie. Usługodawca zastrzega sobie również możliwość czasowego, nie dłuższego niż 24 godziny, zawieszenia działania Usługi lub Serwisu Internetowego jeśli będzie to konieczne dla zapewnienia ich prawidłowego działania lub wdrożenia nowych funkcjonalności.
 55. Postanowienia działów III i IV Ogólnego regulaminu serwisu stosuje się odpowiednio również do Usługi.
 56. Postanowienia Regulaminu stosują się w zakresie dopuszczalnym powszechnie obowiązującym prawem. Jeżeli Użytkownik lub Usługodawca nie mają możliwości wykonania ciążących na nich obowiązków wynikających z Regulaminu, gdyż naruszałoby to prawo, któremu podlegają, nie będzie to uważane za naruszenie Regulaminu, który zarazem nadal będzie stosowany w maksymalnym dopuszczalnym prawem zakresie.
 57. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji w Serwisie Internetowym.
 58. Dla stosunków zobowiązaniowych mogących wynikać z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 59. DZIAŁ VI
  WYGASZENIE USŁUGI

 60. Z dniem 12 maja 2020 roku rozpoczęty zostaje proces wygaszania Usługi polegający na nieprzyjmowaniu nowych Zamówień oraz zablokowaniu możliwości uruchomienia trybu testowego.
 61. Użytkownicy posiadający na koniec dnia 11 maja 2020 roku albo opłacony dostęp do Usługi w stanie aktywnym lub wygasłym, albo dostęp do Usługi w trybie testowym, mogą z niej po tym czasie korzystać do chwili jej planowego przejścia w stan nieaktywny.
 62. Użytkownicy, którzy na koniec dnia 11 maja 2020 roku nie spełniają warunku z pkt poprzedzającego, nie mają po tym czasie możliwości korzystania z Usługi w jakiejkolwiek formie.

do góry

Regulamin akcji promocyjnej “Od 12 do 31 sierpnia rabat 40% dla każdego nowego użytkownika Prostych Faktur”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pn. “Od 12 do 31 sierpnia rabat 40% dla każdego nowego użytkownika Prostych Faktur”, zwanej dalej “Promocją”, jest podmiot wskazany jako Usługodawca w Ogólnym regulaminie serwisu (“Organizator Promocji”).
 2. Promocja obowiązuje od 12 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
 3. Uprawnionym do skorzystania z Promocji jest identyfikowany określonym VATID podmiot, który nigdy dotąd nie posiadał klucza aktywacyjnego do programu Proste Faktury (“Program”).
 4. Jeżeli w okresie wskazanym w pkt 2, podmiot wskazany w pkt 3, złoży zamówienie na klucz aktywacyjny do Programu zgodnie z Ogólnym regulaminem serwisu, podając w nim swój VATID (“Zamówienie”), otrzyma on z tego tytułu jednorazowy rabat w wysokości 40% ceny cennikowej obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia (“Rabat”).
 5. Rabat naliczany jest automatycznie w toku przetwarzania Zamówienia przez odpowiedni formularz online wskazany w Ogólnym regulaminie serwisu, a jeśli zgodnie z nim złożenie Zamówienia następuje z pominięciem formularza online – w inny adekwatny do sytuacji sposób, jednak zawsze przed uiszczeniem opłaty wynikającej ze złożenia Zamówienia.
 6. Jeśli w wyniku automatycznego działania formularza wskazanego w pkt poprzedzającym doszłoby do naliczenia Rabatu lub innych obniżek kwoty należnej z tytułu Zamówienia niezgodnych z niniejszym regulaminem lub innymi regulaminami i umowami wiążącymi Organizatora Promocji z podmiotem wskazanym w pkt 3, Organizator Promocji może odmówić realizacji takiego Zamówienia.
 7. Jeśli Promocja zbiega się z innymi uprawnieniami podmiotu wskazanego w pkt 3 w zakresie pomniejszenia kwoty należnej z tytułu złożenia Zamówienia, wówczas jest ona uzwględniana w obliczeniu tej kwoty jako ostatnia, a za podstawę obliczenia Rabatu przyjmuje się kwotę pozostałą po wcześniejszych pomniejszeniach.
 8. Organizator Promocji może w dowolnym momencie odwołać Promocję przed upływem terminu wskazanego w pkt 2, poprzez publikację odpowiedniej informacji w Serwisie internetowym w rozumieniu Ogólnego regulaminu serwisu. Odwołanie Promocji nie będzie miało wpływu na rozliczenie i realizację wcześniej złożonych Zamówień.
 9. Organizator Promocji może przed upływem terminu wskazanego w pkt 2 dowolnie go wydłużyć. Wydłużenie takie może zostać ponowione wielokrotnie.
 10. Organizator Promocji może w dowolnym wybranym momencie wprowadzić zmiany w niniejszym regulaminie poprzez publikację odpowiedniej informacji w Serwisie internetowym w rozumieniu Ogólnego regulaminu serwisu. Zmiana nie będzie miała wpływu na rozliczenie i realizację Zamówień złożonych wcześniej.
 11. Niniejszy regulamin pozostanie opublikowany w Serwisie internetowym w rozumieniu Ogólnego regulaminu serwisu przynajmniej do końca obowiązywania Promocji.

do góry