Duokomp Delegacje
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Aktualna wersja 1.7.1

DUOKOMP DELEGACJE - F.A.Q.

W tym dziale podajemy odpowiedzi na najważniejsze i najczęściej zadawane przez użytkowników programu pytania. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne opracowanie. W przypadku zadania nam w przyszłości poniższych pytań drogą mailową lub telefoniczną, odsyłać będziemy do odpowiedzi poniżej.

 1. Czy DuoKomp Delegacje są kompatybilne z Windows 10?
 2. Czy mogę przenieść program z jednego komputera na inny zachowując wszystkie dane i ustawienia?
 3. Czy mogę zainstalować program na wymiennym nośniku danych, np. pendrivie, i uruchamiać go z tego nośnika na różnych komputerach?
 4. Czy mogę zainstalować na jednym komputerze dwie (lub więcej) kopie programu w celu niezależnej obsługi dwóch (lub więcej) różnych firm?
 5. Czy DuoKomp Delegacje mogą działać jako aplikacja wielostanowiskowa w sieci lokalnej?
 6. Korzystałem z programu w taki sposób, że obsługiwałem kilka firm za pomocą odrębnych instalacji (kopii) dla każdej z nich. Skoro od wersji 1.4 mogę obsługiwać wiele firm w jednej kopii programu, jak mogę dokonać transferu danych z poprzednio stosowanego rozwiązania?

1. Czy DuoKomp Delegacje są kompatybilne z Windows 10?

Tak, program działa prawidłowo pod tym systemem operacyjnym. W razie wątpliwości należy jedynie zainstalować najnowszą wersję programu.


2. Czy mogę przenieść program z jednego komputera na inny zachowując wszystkie dane i ustawienia?

Tak, jest to możliwe. W każdym wypadku należy zacząć tę operację od zainstalowania nowej kopii programu na docelowym komputerze, a następnie wprowadzenia tam klucza aktywacyjnego. Dalsze postępowanie przybiera postać 2 typowych wariantów:

Jeśli przeniesienie danych (i/lub ustawień) to jednorazowa konieczność, zaleca się skorzystanie z wbudowanego w program narzędzia Archwiwizacja lokalna.... Pozwala ono na zapisanie na wcześniej używanym komputerze pliku zawierającego archiwum bazy danych (w najnowszych wersjach programu również ustawień), który należy skopiować na komputer docelowy (np. przy pomocy pendriva lub wysyłając e-mailem). Tam, przy pomocy tego samego narzędzia, można odtworzyć z pliku bazę danych. Więcej inormacji na ten temat znajduje się w dokumentacji programu w rozdziale "Archiwizacja danych na lokalnym komputerze".

Jeśli przenoszenie danych (i/lub ustawień) ma miejsce często, rekomendowane jest skorzystanie z usługi Kopia online, która jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem przenoszenia danych i ustawień pomiędzy stanowiskami pracy.

Teoretycznie możliwe jest również przeniesienie programu poprzez proste skopiowanie całego jego folderu na inny komputer, gdyż przynajmniej w teorii folder ten powinien w większości wypadków zawierać całość programu oraz jego danych i ustawień. Nie jest to jednak rozwiązanie zalecane, gdyż przy współczesnych systemach operacyjnych Windows powoduje często mniejsze lub większe problemy, łącznie z możliwością utraty danych. Należy więc traktować to jako rozwiązanie absolutnie wyjątkowe, gdy nie ma innej możliwości; powinni stosować je wyłącznie użytkownicy biegli w obsłudze komputera lub profesjonalni informatycy po uprzednim zasięgnięciu informacji u naszego konsultanta do spraw technicznych.


3. Czy mogę zainstalować program na wymiennym nośniku danych, np. pendrivie, i uruchamiać go z tego nośnika na różnych komputerach?

Tak, pod warunkiem że do kopii programu zainstalowanej na nośniku wymiennym zostanie wpisany klucz aktywacyjny.


4. Czy mogę zainstalować na jednym komputerze dwie (lub więcej) kopie programu w celu niezależnej obsługi dwóch (lub więcej) różnych firm?

Tak, pod warunkiem, że program zarejestrowano na każdy z tych podmiotów podmiotów (tzn. wykupiono odpowiednią ilość kluczy aktywacyjnych, każdy dla odpowiedniego NIP-u/VAT ID). Dostępne są w tym zakresie 2 opcje:

Wariant 1 - uproszczony, działa dla wszystkich wersji programu:

Dla każdego NIP/VATID należy zainstalować osobną kopię programu w odrębnym katalogu na dysku, wg reguły jedna kopia = jedna firma. W każdej kopii należy wprowadzić jeden z kluczy aktywacyjnych. Ponieważ dane i ustawienia zarejestrowanego programu są przechowywane w całości w jego katalogu, poszczególne kopie nie będą wchodziły ze sobą w konflikt. W razie potrzeby należy ewentualnie utworzyć ręcznie skróty (np. na pulpicie) do każdej z kopii.

Wariant 2 - zaawansowany, dostępny od wersji 1.4:

Należy pozostać przy instalacji tylko jednej kopii programu i włączyć w niej tryb obsługi wielu firm. Zasady jego działania opisane są w dokumentacji w rozdziale Obsługa jednej lub wielu firm.

Patrz również pkt 6.


5. Czy DuoKomp Delegacje mogą działać jako aplikacja wielostanowiskowa w sieci lokalnej?

I tak i nie. Sam program nie ma bowiem specjalnej wersji sieciowej, ale ze względu na swoje specyficzne właściwości może być uruchamiany na wielu różnych komputerach w sieci lokalnej, pomimo że fizycznie jest zainstalowany tylko na jednym z nich. Ponieważ wszystkie dane i ustawienia zarejestrowanego programu przechowywane są w jego katalogu, można postąpić w poniższy sposób:

 • zainstalować program na wybranym komputerze w sieci, który będzie pełnić rolę „serwera”,
 • wprowadzić do tak zainstalowanej kopii programu klucz aktywacyjny,
 • udostępnić katalog programu poprzez udziały systemu Windows, tak aby stał się dostępny dla innych komputerów w sieci,
 • utworzyć na pozostałych komputerach skróty do udostępnionego pliku wykonywalnego programu.

Może zajść potrzeba uzupełnienia tej procedury ustawieniem odpowiednich uprawnień do plików/katalogów/udziałów. Należy też koniecznie pamiętać, że udostępniony program nie powinien być uruchamiany przez wielu użytkowników w tym samym czasie. Poza tym jednak opisane rozwiązanie jest dobrze sprawdzone i pozwala uzyskać większość korzyści wynikających z pracy sieciowej.

Począwszy od wersji 1.3 programu rekomendowaną do rozważenia metodą korzystania z programu na wielu stanowiskach jest usługa Kopia online, która pozwala na błyskawiczne i bardzo wygodne przenoszenie bazy danych pomiędzy stanowiskami pracy. Rowiązanie to jest zasadniczo prostsze we wdrożeniu aniżeli udostępnianie programu w sieci lokalnej i niesie za sobą mniejsze ryzyko wystąpienia problemów technicznych.


6. Korzystałem z programu w taki sposób, że obsługiwałem kilka firm za pomocą odrębnych instalacji (kopii) dla każdej z nich. Skoro od wersji 1.4 mogę obsługiwać wiele firm w jednej kopii programu, jak mogę dokonać transferu danych z poprzednio stosowanego rozwiązania?

Należy zastosować procedurę opisaną poniżej. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich punktów przed przystąpieniem do działania, a w razie wątpliwości należy poprosić o pomoc bardziej doświadczoną osobę lub informatyka. Zwracamy również uwagę, że opisaliśmy tutaj procedurę migracji w jej najprostszej wersji i przedstawiamy ją bez wnikania w szczegóły techniczne, natomiast niekoniecznie jest ona do końca poprawna z punktu widzenia funkcjonalności i logiki programu. Chcemy jednak, aby z migracją między trybami obsługi firm mogli poradzić sobie również mniej zaawansowani użytkownicy.

 1. Należy odnaleźć wszystkie dotychczas używane kopie programu, aby można było uruchomić każdą z nich w taki sposób, w jaki robiło się to do tej pory. W typowym przypadku wystarczy odnaleźć skróty do poszczególnych kopii, chyba że były one uruchamiane w inny sposób.
 2. Należy uruchamiać wszystkie kolejne dotychczas używane kopie programu. Jeśli korzystali z nich dotąd różni użytkownicy systemu Windows, należy dopilnować, aby były uruchamiane przez tych samych użytkowników co zazwyczaj. To dosyć ważne, więc w razie potrzeby przed uruchomieniem kolejnej kopii należy przelogować użytkownika Windows. Każdą kopię należy następnie przełączyć w tryb wielu firm (menu Narzędzia|Firmy: pojawi się wówczas odpowiednie okno z przyciskiem służącym do przełączenia trybów). Jako sposób przełączenia należy koniecznie wybrać utworzenie nowej firmy z automatycznym importem danych z dotychczasowej jednej firmy! W ten sposób, z każdym kolejnym przełączeniem, do wspólnego magazynu danych będą dodawane firmy z poszczególnych używanych dotąd kopii programu. Fakt, że w trybie wielu firm istnieje jeden wspólny dla całego komputera magazyn danych i ustawień programu jest istotną różnicą w porównaniu z trybem jednej firmy, gdzie każda kopia programu utrzymuje własną bazę danych i ustawień niedostępną dla innych kopii. Dzięki temu opisana tutaj procedura może też w ogóle zadziałać.
 3. Po dokonaniu przełączenia trybów i przeniesieniu danych i ustawień w każdej używanej dotąd kopii programu, należy wybrać jedną, z której użytkownik będzie teraz korzystał. Pozostałe kopie nie będą już potrzebne, chociaż formalnie rzecz biorąc każda z nich będzie miała dostęp do wspólnego magazynu danych, więc ewentualne uruchomienie innej niż raz ustalona kopia nie powinno spowodować szkody.