Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Aktualna wersja 5.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2018 JPK 5.1 - Dokumentacja

Rozdział 17.
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK)

Spis treści  

Co to jest Jednolity plik kontrolny?

Jednolity plik kontrolny (JPK) jest plikiem tworzonym m.in. przez oprogramowanie sprzedażowe i księgowe, który w określonych sytuacjach przewidzianych prawem jest udostępniany organom podatkowym. Może on pełnić również inne funkcje, takie jak przenoszenie danych pomiędzy różnymi systemami księgowymi i sprzedażowymi. Z technicznego punktu widzenia JPK jest dokumentem XML skonstruowanym wg określonego szablonu. W związku z tym jest on czytelny dla człowieka pod warunkiem znajomości reguł dokumentów XML. Jednak co do zasady przeznaczony jest on do dalszego przetwarzania przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, nie zaś do bezpośredniego przeglądania przez użytkowników.

Istnieje wiele rodzajów JPK. Do najczęściej spotykanych i stosowanych należą:

 • JPK-VAT tworzony w oprogramowaniu księgowym takim jak DuoKomp Księga Podatkowa; zawiera informacje zarówno o transakcjach sprzedażowych jak i zakupowych oraz ich sposobie rozliczenia dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT); musi być obowiązkowo generowany przed podatników rozliczających się z VAT i wysyłany organom podatkowym co miesiąc bez wezwania – tak jak deklaracja VAT-7 lub VAT-7K;
 • JPK-FA tworzony w oprogramowaniu sprzedażowym takim jak Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn; zawiera on informacje nt. faktur sprzedażowych wystawionych w zadanym czasie; w obecnie obowiązującym stanie prawnym podatnik ma obowiązek dostarczenia go organom podatkowym na ich wyraźne żądanie;
 • JPK-PKPIR tworzony w oprogramowaniu księgowym takim jak DuoKomp Księga Podatkowa; zawiera informacje o treści podatkowej księgi przychodów z zadanego okresu oraz pewien zakres informacji dotyczących całego roku podatkowego.

Jednolity plik kontrolny w programie DuoKomp Księga Podatkowa

Program DuoKomp Księga Podatkowa umożliwia tworzenie następujących rodzajów jednolitego pliku kontrolnego:

 • JPK-VAT,
 • JPK-PKPIR.

JPK-VAT

W celu utworzenia JPK-VAT można:

 • wybrać odpowiednią opcję w menu głównym programu,
 • kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi okna głównego.

W oknie tworzenia nowego JPK-VAT należy wybrać w szczególności:

 • okres za jaki ma być utworzony JPK,
 • księgi źródłowe,
 • cel utworzenia dokumentu,
 • dane podatnika.

Po naciśnięciu przycisku Utwórz zostanie wygenerowany rejestr w postaci raportu z odpowiednimi podsumowaniami. Będzie on zawierał pozycje z wybranych ksiąg źródłowych spełniające następujące warunki:

 • włączone jest dla nich rozliczanie VAT,
 • data rozliczenia VAT mieści się w okresie dla którego generowany jest rejestr.

W części zakupowej JPK-VAT transakcje powiązane ze sprzedażą zwolnioną nie są uwzględniane. W związku z tym następuje w zasadzie pełne uzgodnienie JPK-VAT z deklaracją VAT-7(K), chociaż niewielkie różnice mogą wynikać z faktu, że JPK-VAT zawiera wszystkie kwoty z dokładnością do co grosza, zaś w deklaracji dokonywane jest przybliżenie do pełnych złotych.

W odróżnieniu od rejestrów tradycyjnych użytkownik nie dokonuje wyboru zakresu transakcji objętych rejestrem, gdyż jest on z góry zdeterminowany strukturą jednolitego pliku kontrolnego. W rzeczywistości jednak prawidłowe przyporządkowanie wartości do odpowiednich pól w strukturze wymaga więcej szczegółowych informacji niż w przypadku rejestrów tradycyjnych. W szczególności oprócz wyboru rodzaju transkacji dla poszczególnych księgowanych pozycji może zachodzić potrzeba rozszerzenia tej informacji poprzez wybranie dodatkowych ustawień w oknie, które pojawi się po kliknięciu przycisku Więcej (patrz zrzut ekranu). Jakkolwiek większość z nich dotyczy sytuacji rzadkich i nietypowych z punktu widzenia znakomitej większości użytkowników programu, nie należy tego całkowicie ignorować, gdyż w przeciwieństwie do deklaracji VAT-7 rejestry JPK są generowane przez program całkowicie automatycznie bez etapu pośredniego pozwalającego na uzupełnienie lub skorygowanie danych.

JPK-PKPIR

W celu utworzenia JPK-PKPIR można:

 • wybrać odpowiednią opcję w menu głównym programu,
 • kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi okna głównego.

W oknie tworzenia nowego JPK-PKPIR należy wybrać w szczególności:

 • okres za jaki ma być utworzony JPK,
 • dokładnie jedną księgę źródłową,
 • urząd skarbowy do którego jest adresowany JPK,
 • dane podatnika.

Ponieważ JPK-PKPIR oprócz informacji o indywidualnych wpisach do księgi zawiera pewien zakres danych z podsumowania służącego do obliczenia dochodu wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym remanentów sporządzanych na początek i koniec roku podatkowego, a niezależnie od tego również ewentualnych remanentów śródrocznych, użytkownik powinien w każdym wypadku dopilnować, aby księga zawierała kompletną i prawidłową informację nt. sporządzanych spisów z natury.

Prezentacja i przetwarzanie JPK

Format XML zasadniczo stanowi sposób zautomatyzowanej wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi i nie jest w założeniu przeznaczony do analizy przez człowieka. Nie mniej jednak ma on formę tekstową czytelną i zrozumiałą dla ludzi. Dlatego po wygenerowaniu JPK program wyświetli go w osobnym oknie podglądu i pozwoli podjąć użytkownikowi ostateczną decyzcję czy plik zapisać czy też zmienić jeszcze ustawienia. Jeżeli zapisany plik przeznaczony jest do wysłania go organom skarbowym, należy to zrobić przy pomocy osobnego programu Klient JPK udostępnianego przez Ministerstwo Finansów RP.

Raportowanie problemów

Jednolity Plik Kontrolny jest zbudowany wg określonego schematu, który powinien być ściśle przestrzegany. Schemat ten obejmuje zarówno samą w sobie strukturę dokumentu XML, jak i szablony wprowadzanych do niego wartości (np. danych podatnika i kontrahentów, kwot, itd.). Program DuoKomp Księga Podatkowa zapewnia zgodność ze strukturą, ale w zakresie umieszczanych w niej wartości jest w dużej mierze uzależniony od tego co zostało wprowadzone przez użytkowników programu. Dlatego jeśli np. wpisany adres email podatnika nie spełnia wymogów wzorca, to wygenerowany JPK nie będzie poprawny. Jeżeli wystąpią tego rodzaju problemy, pojawi się wówczas okno jak na zrzucie ekranu poniżej. Widocznej tam listy problemów nie należy ignorować, gdyż ich wystąpienie stwarza duże prawdopodobieństwo, że JPK nie będzie mógł być przetworzony przez inne odpowiednie do tego oprogramowanie.

Spis treści  Do góry